இந்தியா-சீனா நடந்தது என்ன? சீன பொருள்களை இந்தியாவில் தவிர்க்க முடியுமா? இந்தியா

In this video I talk about India-China border issue, Indian citizen’s feeling about boycotting China product. What is to be done from India side.